Thursday, 06/08/2020 - 17:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đào Xá

trung tâm học tập cộng đồng

báo cáo tổng kết của trung tâm học tập cộng đồng xã đào xá

UBND XÃ ĐÀO XÁ

TTHTCĐ XÃ ĐÀO XÁ

Số: 05/BC - TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đào Xá, ngày 26 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TTHTCĐ XÃ ĐÀO XÁ

NĂM HỌC 2016 – 2017

         Thực hiện công văn số 465/PGDDT-THCS, ngày 23/5/2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc báo cáo tổng kết năm học 2106 – 2017 đối với TTHTCĐ;

         Căn cứ Kế hoạch về hoạt động của TTHTCĐ trong năm học 2016 – 2017.

         Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nhu cầu người học, kế hoạch hoạt động và phát triển của TTHTCĐ xã Đào Xá trong năm học 2016 - 2017 đã đạt được một số kết quả như sau:

          1. Đánh gía tình hình chung về trung tâm.

          A. Công tác tổ chức.

          Hiện tại  TTHTCĐ xã Đào Xá đã kiện toàn đủ quân số đang hoạt động gồm 4 người: 01 giám đốc, 02 phó giám đốc, 01 kế toán.

          B. Về cơ sở vật chất.

          Trung tâm có 01 máy vi tính, máy in, đồng hồ một số biểu bảng, gồm bảng tên TT, bảng công khai hoạt động, bàn ghế, hệ thống âm loa máy và một số đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho hoạt động của trung tâm.

           2. Kết quả đạt được trong năm học 2016 – 2017 xã Đào Xá

- Trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu để các cấp chính quyền địa phương nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của TTHTCĐ trong việc xây dựng xã hội học tập, từ đó có những giải pháp khả thi nhằm thúc đẩy hoạt động của TTHTCĐ ngày càng hiệu quả thiết thực. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương và Ban giám đốc để đề xuất xin dự trù mua sắm một số thiết bị cần thiết cho hoạt động của của Trung tâm, cụ thể trong năm đã thay đổi mới một số trang thiết bị như Cây vi tính, máy in, bàn ghế học tập hội họp vv.

        - Trung tâm đã phối hợp với các tố chức học tập ngay từ đầu năm theo nhu

cầu học tập của người dân thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, họp dân, họp  các đoàn thể từ xã đến xóm để năm bắt nhu cầu học tập của người dân.

        - Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch hoạt động dựa trên tình hình thực tế tại địa phương và nhu cầu của người học.

        - Hoàn thiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

        - Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, trường học, trạm y tế trên địa bàn liên hệ phối hợp hoạt động, nắm bắt kế hoạch và xây dựng kế hoạch phối hợp tố chức các lớp học tập có liên quan đến nâng cao chất lượng công đồng. Tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật trong chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp như chuyển đổi cây trồng vật nuôi có năng xuất cao. Tập huấn các chuyên đề về Pháp luật, chính trị, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội, an toàn giao thông, sức khỏe môi trường vv.. theo các mô hình, dự án của cấp trên và địa phương. Cụ thể trong năm đã tổ chức 12/14 lớp theo kế hoạch tập huấn chuyển giao khao học kĩ thuật nông nghiệp, 05/7 lớp theo kế hoạch lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 01 lớp nâng cao nhận thức cho phụ nữ trong việc nuôi con khỏe, dậy con ngoan và tuyên truyền về an toàn về sinh thực phẩm. phối hợp với các công ty như Sam Sung “Điềm Thụy”, may đo Phú Bình, Sông Công v v… tuyên truyền tuyển lao động việc làm trên loa phóng thanh của các xóm.

        - Phát huy các nguồn lực tại chỗ về nhân lực, tài lực, chủ động liên hệ với các trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư, các nhà máy, các đại lí phân bón, thuốc trừ sâu, các công ty giống cây trồng… để làm cầu nối chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông lâm, ngư nghiệp đến người dân.

       - Trung tâm còn tạo điều kiện giúp cho các câu lạc bộ sinh hoạt giao lưu tại trung tâm; như câu lạc bộ dưỡng sinh kinh lạc, câu lạc bộ thơ ca của xã, câu lạc bộ xe đạp, lớp võ thuật học tuần 2 buổi và tổ chức sinh hoạt cộng đồng khác.  tổ chức cho các công ty mở lớp tuyên truyền giới thiệu sản phẩm đến người dân như thức ăn chăn nuôi, phân bón thuốc trừ sâu, giống cây trồng…để người dân dễ dàng nhận biết trong tiếp cận thị trường.

        - Trung tâm đã tận dụng và phát huy triệt tất cả các cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có trên địa bàn như các nhà văn hóa các xóm, trường học, UBND xã để tổ chức các lớp học, bồi dưỡng cho người dân có nhu cầu gắn liền với chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “cần gì học nấy, học suốt đời”ví dụ học múa, học hát, tập dưỡng sinh kinh lạc, học võ vv.

         3. một số tồn tại hạn chế của trung tâm.

         - Công tác phối hợp với các tổ chức các ban ngành đoàn thể tại địa phương có lúc còn hạn chế.

         - Cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng đến việc học tập của người dân.

         - Công tác nắm bắt thông tin, nhu cầu học tập của nhân dân đôi khi còn chưa thường xuyên.

- Công tác thông tin báo cáo đôi khi còn chưa kịp thời.

4. Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

- Tham mưu với lãnh đạo địa phương, ban giám đốc và các ban ngành       đoàn thể làm tốt việc điều tra, vận động thu hút người học quan tâm đến các chuyên đề mà người dân cần học tập, tập trung vào lĩnh vực giáo dục kiến thức pháp luật, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục giới tính, bạo lực học đường, tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh ….

-Tiếp tục tham mưu với Ban giám đốc tăng cường về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của trung tâm đạt hiệu quả ngày càng tốt hơn.

- Phối hợp với các ban ngành chuyên môn tăng cường tuyên truyền và mở các lớp chuyên đề phục vụ cho nhu cầu người học.

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động sát với thực tế địa phương phù hợp nhu cầu người học nhằm phát triển kinh tế, chính trị địa phương.

5. Đề xuất kiến nghị;

Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, thêm kinh phí hoạt động để mua sắm thiết bị tạo điều kiện cho các TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả hơn.                                                                                                                                                                                                                                                           Nơi nhận;                                                         TM. TRUNG TÂM HTCĐ

-Đảng ủy, UBND xã                                                               Giám đốc

- Phòng GD-ĐT huyện                                               

- Lưu TT

                                                                                     

                              

                                                                                           Nguyễn Văn Thái

UBND XÃ ĐÀO XÁ

TTHTCĐ XÃ ĐÀO XÁ

Số: 06/BC - TTHTCĐ

CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đào Xá, ngày 26 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM HỌC 2016 - 2017

1. BQL trung tâm:

- Giám đốc: Nguyễn Văn Thái- Phó Chủ tịch UBND xã; SĐT 0977131043

- Phó GĐ: Trần Đức Minh: CT Hội khuyến học xã; SĐT 01665356770

- Phó GĐ: Nguyễn Thị Quế: Phó hiệu trưởng trưởng Tiểu học: SĐT 01687203570

- Kế toán: Dương Thị Nguyệt: KT Ngân sách xã: SĐT  0973830097

2. Kết quả thực hiện chức năng thông tin- tư vấn:

STT

Những nội dung đã thông tin

Tổng sỗ lớp

Tổng số lượt người tham gia

Số kinh phí đã chi

1

Phổ biến chính sách pháp luật

Luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông, pháp lệnh dân quân tự vệ……

05

345

2 000 000

2

Phổ biến kiến thức về y tế và môi trường “ Truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình, GD sức khỏe vị thành niên, sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống bệnh lao, sốt rét, công trình vệ sinh ở nông thôn…” Thông tin cuộc sống gia đình, phong chống HIV/ AIDS, ma túy, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm bảo hiểm y tế, tuyên truyền về giới..

01

100

700 000

.03

Thông tin về chuyển giao khoa học công nghệ “Giống cây trồng, chăn nuôi, sản phẩm nông nghiệp, nông lâm nghiệp kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa, sử dụng phân hóa…”

12

675

5 000 000

4

Thông tin khác

0

0

0

5

Tổng cộng

18

1.120

7 700 000

       Kết quả thực hiện thông tin phát triển cộng đồng:

STT

Những nội thông tin

Tổng sỗ lần

Tổng số lượt người tham gia

Số kinh phí đã chi

1

Phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội ở địa phương “Tổ chức lễ hội, biểu diễn văn nghệ”………………………

2

400

300 000

2

Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao “ Cầu lông, bóng đã, bóng chuyền, cờ tướng….

4

110

1 000 000

3

Số gia đình đạt gia đình văn hóa

3

200

1 000 000

4

Công tác khuyến học, Hội phụ nữ, công tác đoàn đội

3

200

1 200 000

5

Tố chức học nghề,ngoại ngữ học tin học

2

140

700 000

6

Tổ chức học đáp ứng nhu cầu sở thích của người dân lao động nâng cao chất lượng cuộc sống “Giáo dục chăm sóc sức khỏe trẻ em, kiến thức dinh dưỡng gia đình, xuất khẩu lao động tạo việc làm, chế độ bảo hiểm, tập huấn ban mặt trận xóm, phụ nữ biết làm đẹp…….

6

420

4 000 000

7

Thông tin khác

8

Tổng cộng

17

1270

7 300 000

3. Việc chi kinh phí năm 2016

- Số dư tiền quỹ còn năm 2015: không

- Số tiền được cấp năm 2015: 21.900.000đ

- Tổng kinh phí đã chi trong năm 2016

1. Phụ cấp cho BGĐ năm 2016: 6.900.000đ

2. Chi hội nghị tập huấn, học tập chuyển giao khoa học kĩ thuật, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh…10.000.000đ

3. Chi tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật: 4.000.000đ

4. tuyên truyền sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm 1.000.000đ

GIÁM ĐỐC TT

Nguyễn Văn Thái


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 9
Tháng 08 : 36
Năm 2020 : 4.041